مدارک لازم برای صدور گواهی طلاق :

۱ـ پر کردن فرم وکالت درطلاق که از طرف مرکز اسلامی مونیخ ارِائه میشود. 
۲ـ ارائه اصل شناسنامه با کپی صفحه یک و دو و در صورت داشتن توضیحات , کپی صفحه اخر.
۳ـ ارائه اصل پاسپورت یا شناسنامه کشورمتبوع برای اتباع غیر ایرانی با کپی قسمت مشخصات.
۴ـ ارایه حکم طلاق دادگاه آلمان با یک کپی از قسمت حکم دادگاه .
۵ـ ارائه سند ازدواج ایرانی با یک کپی ازآن 
توجه : در صورتیکه درخواست طلاق با توافق و رضایت طرفین و یا از طرف مرد باشد دراینصورت نوع طلاق رجعی خوانده میشود. در اینصورت برای ثبت طلاق در شناسنامه نزد کنسولگری ایران در مونیخ , باید صد روزاز تاریخ صدور طلاق شرعی گذشته باشد . زودتر از صد روز از تاریخ صدور طلاق شرعی , کنسولگری ثبت در شناسنامه نخواهد کرد. در صورتیکه درخواست طلاق از طرف زن باشد و از مهریه خود چشم پوشی کند در اینصورت نوع طلاق خلع و یا بائن خوانده میشود در اینصورت جهت ثبت طلاق در کنسولگری , نیاز به گذشت صد روز ندارد و بلافاصله بعد از صدور طلاق , کنسولگری در شناسنامه ثبت خواهد نمود. برای صدور این نوع طلاق باید فرم بخشش مهریه که از طرف مرکز اسلامی مونیخ ارائه میشود نیزاز طرف خانم امضاء بشود. 
در صورتیکه یکی از طرفین حاضر به امضاء فرم وکالت در طلاق نباشد و یا بعبارت دیگرحاضر به همکاری در طلاق نباشد دراین صورت درخواست طلاق بصورت یکطرفه تلقی میشود. در این صورت مرکز اسلامی مونیخ میتواند با مکاتبه با طرف دیگر و یا تماس تلفنی , سعی در جلب رضایت او جهت همکاری در طلاق بنماید. در صورتیکه طرف دیگر بهیچ عنوان حاضربه همکاری در طلاق نباشد در اینصورت با مراجعه به کنسولگری ایران در مونیخ , درخواست طلاق نماید. در این صورت کنسولگری ,اظهارنامه ای به طرف دیگر جهت همکاری در طلاق خواهد فرستاد . در صورتیکه طرف مقابل حاضر به همکاری برای طلاق نباشد دراینصورت پرونده جهت تصمیم گیری نهائی به قوه قضائیه در ایران ارسال خواهد شد.