مدارک لازم برای صدور گواهی ازدواج :

۱ـ پر کردن فرم وکالت در ازدواج که از طرف مرکز اسلامی مونیخ ارِائه میشود.
۲ـ ارائه اصل شناسنامه با کپی صفحه یک و دو و در صورت داشتن توضیحات , کپی صفحه اخر.
۳ـ ارائه اصل پاسپورت یا شناسنامه کشورمتبوع برای اتباع غیر ایرانی با کپی قسمت مشخصات.
۴ـ رضایتنامه پدربرای خانم مسلمان در صورتیکه برای اولین بار ثبت ازدواج میکند به همراه یک کپی ازآن . این رضایتنامه یا باید با حضور پدر در مرکز اسلامی مونیخ انجام شود و یا در یک محضررسمی. در صورت فوت پدرارایه اصل گواهی فوت به همراه کپی آن الزامی است.
۵ ـ ادای شهادتین یعنی شهادت به یگانگی خداوند و شهادت به حقانیت پیامبران الهی از جمله پیامبر اسلام در صورتیکه یکی از طرفین مسلمان نباشد قبل ازازدواج الزامی است. ( تشرف به اسلام ).